Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Λίγη νομοθεσία

Λίγη νομοθεσία

Συνεχίζουμε με την άχαρη αναφορά της νομοθεσίας που αφορά την παραγωγή τσίπουρου. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε προς αποφυγή παρερμηνειών ότι εμείς εδώ ασχοληθήκαμε με τη παραγωγή τσίπουρου από τους μικρούς (παραδοσιακούς, διήμερους) παραγωγούς. Από το 1988 όμως επιτρέπεται και παράγεται τσίπουρο και από τους αποσταγματοποιούς. Κι εκεί χρησιμοποιείται η ίδια πρώτη ύλη μόνο που ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, όπως χρονική διάρκεια αποστάξεων, άμβυκες μεγαλύτεροι, φορολογία υψηλή και τυποποίηση. Το τσίπουρο αυτό έχει  πιο σταθερή ποιότητα, ελέγχεται από το Τελωνείο και το Γενικό Χημείο του Κράτους και ακολουθεί τους κανόνες μιας βιομηχανίας.

Γενικά η νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και την κυκλοφορία του οινοπνεύματος και  όλων οινοπνευματωδών ποτών είναι:
1.Κανονισμός (ΕΟΚ) 1576/89
2. Ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/α/18-12-2001)
3. Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 3010878/1396/0029/11-6-2003 (ΦΕΚ 832β 25-6-2003)
     Επιλέγουμε τα  άρθρα που κατά τη γνώμη μας έχουν ενδιαφέρον
Καν. (ΕΟΚ) 1576/89
άρθρο 1 παρ. 4στ
απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής
το αλκοολούχο ποτό :
- που λαμβάνεται με ζύμωση και απόσταξη στεμφύλων σταφυλής είτε απευθείας με υδρατμούς είτε μετά από προσθήκη νερού, στα οποία μπορεί να έχει προστεθεί οινολάσπη σε αναλογία που θα καθοριστεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15, η απόσταξη γίνεται παρουσία στεμφύλων σε λιγότερο από 86% vol. Η επαναπόσταξη στον ίδιο βαθμό επιτρέπεται.
- που έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες ίσης ή ανώτερη των 140gr/hl αλκοόλης σε 100% vol και μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 1000gr/hl  αλκοόλης σε 100% vol.
άρθρο 3... τα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται παρακάτω πρέπει να έχουν ελάχιστο αλκοολικό βαθμό:
....απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής: 37,5%
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ γεωγραφικές επωνυμίες αναγνωρισμένες
6. απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής.....

Τσικουδιά Κρήτης,
Τσίπουρο Μακεδονίας,
Τσίπουρο Θεσσαλίας,
Τσίπουρο Τυρνάβου.
Ν. 2969/2001
άρθρο5 παρ. 5
Μικροί αποσταγματοποιοί
(διήμεροι) χαρακτηρίζονται οι αμπελοκαλλιεργητές ή  παραγωγοί άλλων επιτρεπομένων υλών που εργάζονται με
απλούς άμβυκες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ειδικές γι’αυτούς διατάξεις.
άρθρο 7 Ε

Μικροί Αποσταγματοποιοί (διήμεροι)


1. Οι αμπελοκαλλιεργητές ή οι παραγωγοί των άλλων επιτρεπομένων υλών που ορίζονται στην παράγραφο 2 επιτρέπεται να αποστάζουν τις πρώτες ύλες της παραγωγής τους, με  απλούς χάλκινους άμβυκες  χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων ή με πήλινους άμβυκες χωρητικότητας μέχρι 40 λίτρων, μέσα σ΄ένα δίμηνο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη χρονική περίοδο από 1ης Αυγούστου κάθε έτους έως 31 Ιουλίου του επομένου, για κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα  ή κοινότητα από τον Προϊστάμενο της οικείας Τελωνειακής περιφέρειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που λόγω δυσμενών συνθηκών ... δεν υπάρχει επαρκής παραγωγή εντός του καθορισθέντος διμήνου επιτρέπεται με απόφαση της οικείας Τελωνειακής περιφέρειας η παράταση του διμήνου για έναν ακόμη μήνα.

2. Οι πρώτες ύλες που επιτρέπονται να αποστάζουν οι εν λόγω παραγωγοί είναι στέμφυλα, μούρα, κούμαρα, κράνα, ζίζιφα και υπολείμματα μέλιτος. Στέμφυλα, κατά την έννοια του νόμου αυτού είναι τα προερχόμενα από κανονική και επιμελημένη έκθλιψη των σταφυλιών η απόδοση των οποίων σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρών στεμφύλων κατ’ανώτατο όριο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους μπορεί να επιτρέπεται η απόσταξη και άλλων καρπών ή φρούτων, όπως μήλων, σύκων- απόσυκων, αχλαδιών, δαμασκήνων, κερασιών, κορόμηλων.

3. Για την απόσταξη απαιτείται άδεια από το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένος ο άμβυκας όπου θα διενεργηθεί η απόσταξη. Η χρονική διάρκεια αυτής δεν μπορεί να υπερβεί για κάθε παραγωγό τα οκτώ εικοσιτετράωρα συνεχή ή χωρισμένα κατ’ανώτατο όριο και συναρτάται με την ποσότητα των πρώτων υλών που προορίζονται για απόσταξη....

4.Απαγορεύεται η εργασία συγχρόνως με περισσότερους από έναν άμβυκες τόσο από τον δικαιούχο απόσταξης παραγωγό, όσο και από τον κάτοχο του άμβυκα σε περίπτωση που αυτός κατέχει περισσότερους από έναν.

5. Απαγορεύεται η λειτουργία περισσοτέρων από έναν αμβύκων χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων στον ίδιο χώρο χωρίς ειδική άδεια του αρμόδιου Τελωνείου....

7.Οι άμβυκες κάτω των 130 κιλών είναι διαρκώς σφραγισμένοι και αποσφραγίζονται από την αρμόδια αρχή μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια απόσταξης.

8. Η διάθεση στην κατανάλωση του παραγόμενου έτοιμου προϊόντος πραγματοποιείται από τους ίδιους τους παραγωγούς... χύμα, σε γυάλινα δοχεία χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση. ...

10. Επιτρέπεται κατόπιν ειδικής αδείας από το αρμόδιο Τελωνείο η κατασκευή ειδικής θυρίδας (πορτέλλο) στο λέβητα για το άδειασμα των υπολειμμάτων της απόσταξης, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στα λοιπά μέρη του άμβυκα , με τρόπο να διαφυλάσσεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας του. Αντί της μετασκευής αυτής επιτρέπεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις η χρησιμοποίηση ειδικής ανυψωτικής συσκευής (παλάγκο) για την ανύψωση και ανατροπή του λέβητα για το άδειασμα των υπολειμμάτων της απόσταξης.
 άρθρο 11 και 12     Για τις παραβάσεις των παραπάνω άρθρων προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις με πρόστιμα από 500-3000 ευρώ κατά περίπτωση και ποινικές για τις περιπτώσεις το άρθρου 7 Ε8.(τυποποίηση) . 
Απόφ. Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 3010878/1396/0029/2003
άρθρο 4Β4
Για την απόσταξη στεμφύλων σταφυλής τα προς απόσταξη στέμφυλα πρέπει να προέρχονται από κανονική και επιμελημένη έκθλιψη ... και οπωσδήποτε να μην είναι αλλοιωμένα καθ’οιονδήποτε τρόπο και να μην εμφανίζουν συμπτώματα ευρωτιάσεως (μουχλιασμένα) ή άλλων, ξένων προς την αλκοολική ζυμώσεων (αναμμένα).
άρθρο 6Γ2 Για την περιγραφή, την παρουσίαση, τον χαρακτηρισμό και την επισήμανση του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής που παράγεται αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά προς την επωνυμία «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής» οι παραδοσιακές επωνυμίες «τσίπουρο» ή «τσικουδιά» όπως αυτές μέχρι σήμερα κατά παράδοση χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές της χώρας , απαγορευομένης ρητά της χρησιμοποίησης των επωνυμιών «ούζο», «ρακί» ή άλλων που περιέχουν ή υπονοούν αυτές τις επωνυμίες.

Βρίσκεστε εδώ: Home Λίγη νομοθεσία